Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s prodejem a zpětným odkupem virtuální měny Boodle (dale jen Produkt), kterou zákazník na základě své dobrovolné vůle koupí prostřednictvím prodejního webového portal https://boodlex.com (dále jen „Prodejní webový portál“) od Zprostředkovatele. VOP se stávají součástí uzavírané smlouvy. Práva a povinnosti neupravené objednávkou (smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami), samostatnou dohodou a/nebo VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOOS“).
  2. Produktem se rozumí virtuální měna s názvem Boodle, která je vydána v celkovém objemu 35 000 000 mincí, kdy prostřednictvím prodejního webového portálu https://boodlex.com se v rámci předprodeje nabízí k nákupu 10 mil kusů. Produkt je full proof of stake kryptoměnou na základě plnohodnotného blockchainu.
  3. Zákazníkem se rozumí spotřebitel, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti či mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, prostřednictvím Prodejního webového portálu po seznámení se s podmínkami, možnostmi uplatnění, hodnotou a protiplněním svobodně a dobrovolně objednal, zaplatil a nabyl vlastnické právo k Produktu (dále jen „Zákazník“).
  4. Zprostředkovatelem se rozumí společnost LUCITANO s.r.o., IČO: 03450376, se sídlem Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „Zprostředkovatel“).
  5. Zprostředkovatelská smlouva se rozumí smlouva mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem, která je uzavřena prostřednictvím Prodejního webového portálu, na základě které Zákazník stanoveným způsobem zakoupí nebo odprodá v minulosti zakoupený Produkt.
 2. Nákup a zpětný odprodej
  1. Zákazník objedná (koupí) Produkt formou uplatnění nákupního Voucheru zakoupeného na stránkách https://eshop.boodlex.com nebo ze své elektronické peněženky odprodá Produkt, dle pokynů “Postup nákupu a odprodeje”, zveřejněných na webových stránkách https://boodlex.com
  2. Uplatněním voucheru Zákazník akceptuje prodejní cenu Produktu Zákazník svým nákupem bere na vědomí, že ceny Produktu mohou být velice volatilní a to i ve velmi krátkém čase. Zákazník rovněž bere na vědomí skutečnost, že možnost zpětného odkupu Produktu je pouze do výše 70% aktuální tržní ceny Produktu a končí s vyprodáním/ukončením předprodeje Produktu – tedy prodejem 10 000 000 mincí.
  3. Nákup Zákazníka učiněný s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Zprostředkované smlouvy. Zprostředkovaná smlouva je uzavřena okamžikem uplatnění Voucheru Zákazníkem. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik ve kterém dojde k uplatnění voucheru na stránkách https:\\boodlex.com.
  4. Zprostředkovatel elektronicky připíše Zákazníkovi zakoupený Produkt do jím uvedené elektronické peněženky bezodkladně uplatnění Voucheru.
  5. Pro Zprostředkovatele nejsou závazné žádné speciální kodexy chování ani žádné speciální kodexy chování dobrovolně nedodržuje.
 3. Hodnota
  1. Hodnota (kupní cena) Produktu se vždy uvádí včetně DPH (je-li aplikováno). Indikativní cena Produktu je k dispozici na prodejním webovém portálu https://boodlex.com Zákazník prohlašuje a Zprostředkovateli zaručuje, že údaje, které uvedl v registraci jsou platné úplné a pravdivé.
  2. Zprostředkovatel má právo provést identifikaci Zákazníka dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, jedná-li se o částku převyšující 1000 EUR nebo jde-li o podezřelý obchod. Zákazník prohlašuje, že peněžní prostředky, kterými byla uhrazena hodnota Voucheru, legálně nabyl a/nebo není v jejich dispozici zákoně či smluvně omezen. Zákazník současně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou.
 4. Záruka
  1. Zprostředkovatel odpovídá za doručení Produktu Zákazníkovi, po uplatnění Voucheru. Veškerá práva z vadného plnění se uplatňují u Zprostředkovatele na kontaktní adrese support@boodlex.com. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se řídí právními vztahy Zákazníka a Zprostředkovatele.
  2. Zákazník bere na vědomí, že po uplynutí platnosti Voucheru není možné reklamace uplatňovat.
  3. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou v souvislosti s užíváním Produktu či jiných hodnot zakoupených prostřednictvím Voucheru.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník, který je spotřebitelem, nemůže v souladu s § 1837 b) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, neboť dodávka zboží (Produktu) závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli podnikatele (Zprostředkovatele) a během lhůty pro odstoupení od smlouvy může dojít k významným odchylkám od Kupní ceny.
  2. itle
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  2. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností souvisejících s nákládáním s Porduktem a pro účely vedení uživatelského účtu Zákazníka. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím Prodejního webového portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích či jiných skutečnostech, které mají či by mohly mít dopad na smluvní vztah uzavřený v intencích těchto VOP nebo se přímo či nepřímo na Zprostředkovatele.
  4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob, kterým budou předány nezbytné údaje o Zákazníkovi v rámci plnění závazku Zprostředkovatele, nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným procesem.
  5. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, pravdivé a úplné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  6. V případě, že by se Zákazník domníval, že Zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, v rozporu s platnou právní úpravou a/nebo má zájem změnit či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů požádá Zprostředkovatele prostřednictvím emailové adresy support@boodlex.com nebo písemnou žádostí adresovanou do sídla Zprostředkovatele.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti Prodejního webového portálu.
  2. Spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na Prodejním webovém porttálu https://boodlex.com. Obchodní podmínky jsou platné v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Zprostředkovatele v den odeslání objednávky.
  5. Odesláním objednávky stvrzuje Zákazník Zprostředkovateli, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jsou mu plně srozumitelné a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi řádně seznámit.
Back to BoodleX